Projekt „DORADCA MAŁOPOLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY” realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z następującymi instytucjami: Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Sądecką Izbą Gospodarczą, Fundacją Rozwoju Regionu Rabka, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Stowarzyszeniem "Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju" w Suchej Beskidzkiej.

CEL PROJEKTU - celem projektu jest rozwój przewagi konkurencyjnej mikro, małych i średnich małopolskich przedsiębiorstw, dzięki rozwiązywaniu problemów biznesowych, dostosowując ich firmy do aktualnych wymogów rynku.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 1.11.2011 - 31.10.2014

UCZESTNICY PROJEKTU Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność na terenie Małopolski), posiadające siedzibę, oddział, filię na terenie województwa małopolskiego, spełniające kryteria działania 8.1.1 PO KL oraz mogące ubiegać się o pomoc de minimis.

Z doradztwa oferowanego w ramach projektu skorzystać będą mogły przedsiębiorstwa, u których występują bariery rozwoju przedsiębiorczości, możliwe do przezwyciężenia poprzez znalezienie innowacyjnych rozwiązań i doradztwo w ramach projektu.

ZAKRES DORADZTWA Bezpłatne doradztwo ma na celu podniesienie konkurencyjności firm, będących uczestnikami projektu, poprzez innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne oraz marketingowe i świadczone będzie m. in. w następujących obszarach: aspekty formalno-prawne, marketing przedsiębiorstwa, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, finanse przedsiębiorstwa, eksport.